Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GOKO
z dnia 08.03.2019 roku

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. z dnia 29 maja 2018 roku, Dz.U. poz. 1025, z późn. zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://go-ko.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Sprzedawca – „GOKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komorowie, ul. Kolejowa 25, 07-310 Ostrów Mazowiecka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000654935, NIP: 8252178670, REGON: 366165750;
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 30 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 683 z późn. zm.);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 21 stycznia 2019 roku, Dz.U. poz. 123);
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://go-ko.pl/, a także:
a) elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość,
b) postanowienia odnośnie do odstąpienia od umowy,
c) skutki odstąpienia od umowy.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym Regulamin ten nie uchybia przepisom Ustawy o prawach konsumenta.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://go-ko.pl/, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
4. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” , lub
b) Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 360 px,
6. W celu korzystania z usług Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu (w szczególności komputer, smartfon, tablet).
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zasady korzystania ze Sklepu

1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest w dwóch wariantach, pierwszy to skorzystanie z Formularza Zarejestruj się, gdzie Klient zobowiązany jest do wskazania swojego adresu mailowego oraz hasła, drugi możliwy jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Stworzyć konto?”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego oraz hasło.
b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: : imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, hasło, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
2. Usługa elektroniczna Konto (ust. 1 lit. a) ) świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Sprzedawca wyśle wówczas Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail link, w którym będzie mógł potwierdzić chęć usunięcia swoich danych.
3. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest skorzystanie jednej z wyżej wskazanych usług elektronicznych.
5. Niezbędnym oraz koniecznym warunkiem rejestracji, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) powyżej, jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody na jego treść.
6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu. Niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy określonego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może ograniczyć Klientowi dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Uprawnienia Sprzedawcy określone w zdaniach poprzednich nie powodują obciążenia przy tym Klienta jakimikolwiek kosztami lub opłatami. Z uprawnień powyższych Sprzedawca może skorzystać w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub jego partnerów.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócać jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego (w tym specjalistycznego) oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie będzie uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy:
a) wejść na stronę internetową Sklepu,
b) dokonać wyboru Towaru wraz ze wskazaniem ilości sztuk,
c) podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca nie obciąża Klienta jakimikolwiek kosztami i/lub opłatami z tytułu korzystania ze strony internetowej Sklepu w celu zawarcia umowy lub w jakimkolwiek innym celu.
4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka, a następnie naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma zapewnioną możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.
6. Po tym, jak Klient korzystający ze Sklepu poda wszystkie niezbędne dane, wyświetlone będzie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) sposobu dostawy,
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji jego treści oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z operatorem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia i jego przyjęciu przez sklep, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://go-ko.pl/, oraz pobrać go i sporządzić samodzielnie, swoim kosztem i staraniem, jego wydruk.
13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnienie Regulaminu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.

Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy oraz płatności i zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i koszty dostawy.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego,
b) poprzez płatność gotówką przy odbiorze (tzw. płatność za pobraniem)
c) poprzez płatność elektroniczną w systemie PayU.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30-dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy https://go-ko.pl/.
4. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy wysłany jest Konsumentowi w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał (nadał – dotyczy przesyłek pocztowych) informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zwrotu Towaru w trybie i na warunkach określonych w poniżej (skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży).

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, pod warunkiem zwrotu rzeczy.
2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (tj. w ramach płatności za Towar), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi jakichkolwiek, dodatkowych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży. W razie wstrzymania się przez Sprzedawcę ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży, czas, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować wydłużeniem.
4. W ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwrot towaru powinien nastąpić na adres: GOKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 25, 07-310 Ostrów Mazowiecka 10, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin uznaje się za zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć Towaru zwracanego na jego koszt.
5. Celem przyspieszenia procedury zwrotu, uprasza się Konsumenta o opisanie przesyłki od zewnątrz określeniem „ZWROT TOWARU”, nie jest to jednak obowiązkiem. Opisanie takie musi mieć miejsce na opakowaniu chroniącym towar do transportu, nie może zostać naniesione na opakowaniu samego towaru.
6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje dotyczące towarów

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Towarów bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wyłącznie wobec Klienta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: sklep_go-ko@go-ko.pl. Operator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia bądź doręczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do stwierdzenia ewentualnych wad. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może przez wiadomość e-mail pod adres: sklep_go-ko@go-ko.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub firmę (wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wskazanej do kontaktu), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

NEWSLETTER

Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych i kuponach rabatowych oraz nowościach związanych z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: https://go-ko.pl/, po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem sklep_go-ko@go-ko.pl

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest jednocześnie Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2019 r. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie https://go-ko.pl/, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO